برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز برای مدیران ارشد و میانی شرکت گام اراک

شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی

مجمع عمومی انجمن صنایع گالوانیزه مردادماه 1402